و اگر...!!

اگر دیوار نبود نزدیکتر بودیم  و همه وسعت دنیا یک خانه می شد و تمام محتوای سفره  سهم همه بود  و هیچکس در پشت هیچ ناکجایی پنهان نمی شد.

و اگر

بی وفایی وزن داشت، آنگاه کسی را توان  آن نبود که قدمی بردارد 

و اگر

همه سکه داشتند، دلها سکه را بیش از خدا نمی پرستیدند و یک نفر خواب گندم  نمی دید تا دیگری از سر جوانمردی بی ارزشترین  سکه اش را نثار او کند.

و اگر مرگ نبود زندگی بی ارزشترین کالا بود، زیبایی نبود، خوبی هم شاید....

پ.ن: "دیه کشتن روح نرخش چقدره؟"

/ 2 نظر / 27 بازدید
فرهاد

سلام. دختر معلومه تو چته؟ یه طوری شدی این روزها! دارم نگرانت می شم به خدا.