ما می ترسیم ،دستپاچه ایم ،طمع داریم ،بی قراریم ،بیماریم !

 ما ایرانیان هنوز می ترسیم ، از آینده ، از قحطی ،از جلوزدن دیگران از عقب ماندن ،هنوز زخم های عمیق 3 شکست بزرگ از اسکندر، اعراب و چنگیز روحمان را می فشرد ،هنوز کمر راست نکرده ایم و از پس هر ماجرایی آسیب ها و ضعف های عمیقمان نمودار می شوند ،مشکل فقر نیست که دیده ایم پول داران هم یارانه می گیرند بلکه حرص بیشتر نشان می دهند.

دو هفته برای دریافت سبد کالا وقت داریم ولی تا فردا هم صبر نمی کنیم ،کرامت خود را نادیده می گیریم ! ای...ن همه ترس ،این همه عجله ، این همه دستپاچگی برای صد هزار تومان !نیازمند بررسی عمیق جامعه شناسانه است.

نه اینکه جامعه شناسان ما از این عیب و علت ها بری باشند ،نه اینکه ما یا هر ناظری غیر این مردم باشیم نه ! ما نیازمند بررسی وچاره جویی و شناخت عمیق خود هستیم تحقیری در کار نیست آن خارج نشینی که این مردم و صف بستنشان را تحقیر می کند، آن روشنفکری که برای گردش ماهانه اش به اروپا می رود خود بیشتر حاوی این زخم هاست هر کس به طریقی عیب خویش را بروز می دهد.

ما عمیقا نیازمند سر در گریبان بردنیم ما بیماریم.من عمیقا گریستم وبدون تعارف وخود غیر بینی خودم را یکی از آنها دیدم ،ما اینهاییم ! مردم خسته و بدبخت!!

/ 1 نظر / 34 بازدید
تشانی پور

سلام. شاید عمق فاجعه خیلی بیشتر این باشد و قطعا اینطور است.... این نتیجه گدا پروری است که سالهاست در کشور انجام میگیرد....کسی به کرامت کاری ندارد وقتی که در بلندگوهای مدرسه بلند پخش می شود دانش اموزان تحت پوشش کمیته امداد سریعا به دفتر مدرسه مراجعه کنند دیگر کرامتی وجود ندارد دیگر جامعه شناسی معنایی ندارد. جامعه شناسی برای چه کسی ....برای دولت....برای اهل سینما....برای معلمان .....برای کارمندان شرکت گاز که حقوق کمترین آنها چهار میلیون است امابرای گرفتن نهار و شام مفت شرکت گاز توی سرو کله همدیگه می زنند... خانم کریمیان ما فقیر هستیم ...خیلی فقیر....خیلی خیلی فقیر....فقر مالی نداریم....فقر فرهنگی داریم.....این زجر آوراست.